Základní škola Heřmanův Městec

Ekologické projekty

RECYKLOHRANÍ                                                         

Do celorepublikového školního recyklačního projektu Recyklohraní se škola zapojila v roce 2008. V rámci projektu probíhá ve škole zpětný odběr baterií, drobných elektrospotřebičů a tonerů. Žáci se učí o problematice recyklace odpadu formou zábavných úkolů. Za splněné úkoly i odevzdané baterie, elektrospotřebiče nebo tonery získávají body, které mohou vyměnit za drobné odměny nebo učební materiály. Tímto způsobem jsme získali fotoaparát, dalekohled i zajímavé encyklopedie o přírodě. Více informací o programu na http://www.recyklohrani.cz/

 

LES VE ŠKOLE

Mezinárodní program Les ve škole probíhá ve 21 zemích světa a učí děti o lese. Do projektu jsme aktivně zapojeni, využíváme výukové materiály, podíleli jsme se na ověřování lesní metodiky pro žáky šestých tříd. Program nám umožňuje učit žáky v přírodě a odvádět je od počítačů do lesa. Více informací o programu na http://lesveskole.terezanet.cz/

  

EKOŠKOLA

Ve školním roce 2015/2016 jsme se zapojili do mezinárodního projektu Ekoškola, jehož cílem je zapojit žáky do rozhodování o podobě a fungování školy, umožnit žákům získat vztah k prostředí, ve kterém žijí a vytvořit fungující komunitu žáků, učitelů a dalších pracovníků, kteří mění společně školu k lepšímu. Více informací o projektu na http://www.ekoskola.cz/ nebo zde .

Naším nejbližším cílem je vytvořit školní ekotým. Pro ty, kteří by se rádi stali jeho členy, máme informace zde.

 

 Spolupráce škol

 

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ, ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ, OBLATÍ VZDĚLÁVÁNÍ A GRAMOTNOSTÍ

 

Základní škola Heřmanův Městec se v květnu 2017 zapojila do projektu „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“ realizovaném v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů – učitelů ZŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO a budoucích učitelů v tématech vzdělávacích oblastí (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Základní škola Heřmanův Městec je zapojena do vzdělávacího modulu  Člověk a příroda – chemie.

 

Více informací o programu na http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/

 

ETWINNIG

eTwinning je společenství evropských škol.  Je to internetová platforma, přes kterou mohou učitelé a žáci z evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií.
Hlavním místem pro setkávání a spolupráci je eTwinningový portál (www.etwinning.net).  Na portálu mohou učitelé zakládat projekty, které realizují se svými třídami. Pro vzájemnou komunikaci si partneři volí jednotný jazyk, v našem případě je to angličtina.

Naše škola je v eTwinningových aktivitách zapojena od roku 2014.  Podívejte se na výsledky projektu, který dokončila ve školním roce 2015/2016  třída  9.C s polskými partnery - https://twinspace.etwinning.net/14921/home .

 

Za projekt z roku 2015/2016 jsme získali ocenění "eTwinning Quality Label"               

 

 

 

 

 

eTwinningový projekt, který vznikl ve školním roce 2016/2017, tvořila třída 8.B v hodinách zeměpisu s partnery z Itálie, Španělska a Norska. Komunikačním jazykem byla angličtina. Projekt má název "European Countries - CLIL Activity Bank". Žáci tvořili kvízy, pracovní listy, prezentace a křížovky, které zpestřovaly hodiny zeměpisu s tématem státy Evropy. Na vytvořené aktivity se můžete podívat zde. Budeme rádi, když naše materiály použijí další vyučující ve svých hodinách.

 

 

 

Výzvy MŠMT

 

Výzva 56 - "S angličtinou do Evropy"

Termín: červenec 2015 – prosinec 2015

Popis: projekt Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství na podporu rozvoje jazykových dovedností z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Finance ve výši 403 898 Kč byly využity na tyto klíčové aktivity:

Díky výzvě dostaly 2 pedagožky naší školy (pí uč L..Malá  a pí uč. Š. Slavíková) možnost zúčastnit se v době letních prázdnin jazykového kurzu v Irsku. Čerstvé poznatky určitě předají svým kolegům a využijí při výuce našich žáků.

Ve dnech 18.10.-24.10.2015 se 20 žáků zúčastnilo jazykově - vzdělávacího pobytu v jižní Anglii v městečku Worthing. Cílem bylo zlepšení jazykových schopností, dovedností žáků a seznámení žáků s reáliemi dané země. Žáci  navštívili spoustu významných památek. Své jazykové dovednosti žáci zlepšovali ve škole s anglicky mluvícími učiteli. Během výuky převažovala skupinová práce a učitelé dbali hlavně na správnou výslovnost. Žáci z výuky odcházeli spokojeni a doufám, že jim tato zkušenost  pomůže ve studiu cizích jazyků.

 

Výzva 57 –"Rozvoj technických dovedností žáků"

Termín: září 2015 – prosinec 2015

Popis: projekt Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství z operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa – Počáteční vzdělávání je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Podstatou realizace projektu je vytvoření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné zdokumentování v minimálně 15 žákovských portfoliích. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojili všichni žáci 8. ročníku. Výstupem projektu je nově vybavená dílna.

 Projekt je podpořen částkou 204 112 Kč. Z projektu bylo nakoupeno nářadí do školní dílny, 12 ks stavebnice pro rozvoj technických dovedností, fotoaparát, který slouží k dokumentaci projektu a počítač, na kterém se zpracovalo video natočené o projektu.

 

Výzva 51 - Projekt "Pracujeme s novými technologiemi"

Termín: září 2014 – srpen 2015

Popis: projekt Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství na podporu dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Využili jsme nabídku vzdělávacích aktivit tohoto programu vedoucích ke zlepšení kvality výuky a využívajících nových moderních technologií.Celkem se zapojilo 20 pedagogů.

Zapojení do projektu zprostředkovala škole firma SMARTER Training & Consulting, s.r.o., cílem bylo zlepšení kompetencí pedagogů a vedoucích pracovníků škol v oblasti využívání informačních technologií ve výukovém procesu. Probíhaly školení pro vedoucí pracovníky, akreditované kurzy pro pedagogy, kteří pracující s informačními technologiemi, součástí je i poradenství. Při realizaci projektu došlo i k nákupu ICT zařízení, která budou nadále využívána ke zkvalitnění práce pedagogů. Škola získala z tohoto projektu 15 notebooků. Nabyté vědomosti a osvojené dovednosti pedagogickými pracovníky budou zahrnuty do současných výukových programů.