Základní škola Heřmanův Městec

Školská rada

 

Její činnost vychází ze zákona č. 561/2004 Sb.- Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přesněji §167 a § 168.

 

Školská rada:

a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

 

Složení Školské rady při ZŠ HM

Pro období 2014/2017

 

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni: Alena Dočkalová, Ing. Jana Navrátilová

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni: Mgr. Vratislav Dočkal, Mgr. Ivana Dvořáčková, Mgr. Jiří Mach

Zřizovatelem byli jmenováni: Bc. Jana Krejčíková, Mgr. Marta Pleskotová, Otakar Volejník

 

Předseda: Mgr. Jiří Mach

Zapisovatelka: Mgr. Ivana Dvořáčková

Spojení:skolskaradazshm@seznam.cz

 

 

 

Informace ze shromáždění oprávněných osob za zákonné zástupce žáků pro volby jednoho člena Školské rady při Základní škole v Heřmanově Městci konaném dne 21.9.2015

Termín místo a způsob konání volby:

Navržení kandidáti:

Lucie Horáková, matka žáka z 2.C

Markéta Švadlenková, matka žáků z 1.D,4.D a 9.B

Markéta Výborná MgA., matka žáků z 1.B a 3.C

 

Informace z volby jednoho člena Školské rady při Základní škole v Heřmanově Městci konané dne 6.10.2015

 

V doplňovacích volbách do školské rady za zákonné zástupce byla dne 6. 10. 2015 zvolena novým členem MgA. Markéta Výborná.

 

 

 

Složení Školské rady při ZŠ HM

Pro období 2018/2020

 

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:  Ing. Jana Navrátilová, Markéta Novotná, MgA. Markéta Výborná

Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:  Mgr. Ivana Dvořáčková, Mgr. Jiří Mach, Mgr. Lada Vojáčková

Zřizovatelem byli jmenováni: Bc. Jana Krejčíková, Mgr. Marta Pleskotová, Otakar Volejník

 

Předseda: Mgr. Jiří Mach

Zapisovatelka: Mgr. Ivana Dvořáčková

Spojení:skolskaradazshm@seznam.cz