Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny

    O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy, a to na základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny (170 žáků).

 Kritéria pro přijímání žáků do školní družiny:

 Věk žáka

6 let            5 bodů

7 let            4 body

8 let            3 body

9 let            2 body

10 let          1 bod

Ročník, který žák navštěvuje

  1. ročník     5 bodů
  2. ročník     4 body
  3. ročník     3 body
  4. ročník     2 body
  5. ročník     1 bod  

Přijatí jsou žáci s nejvyšším počtem bodů až do naplnění kapacity školní družiny. V případě naplnění kapacity školní družiny a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitelka školy podle data narození.                                          

V Heřmanově Městci dne 5. 5.  2021                                   

Mgr. Jana Šindelářová, MBA

        ředitelka školy