Školská rada

Její činnost vychází ze zákona č. 561/2004 Sb.- Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přesněji §167 a § 168.

 • Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada.
 • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.
 • Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
 • Funkční období členů školské rady je tři roky.
 • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada:

 1. se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ HEŘMANŮV MĚSTEC

pro období 2024-2027

 

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců žáků se konají z důvodu uplynutí funkčního období řádně zvolené školské rady. Školská rada je zřizována podle § 167 zákona č. 561/2024, zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Pravomoce školské rady vymezuje § 168 zákona č. 561/2024, zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Na členy školské rady z řad zákonných zástupců žáků byli navrženi tito zákonní zástupci žáků:

Veronika Horáková, matka žákyně 6.A

Lucie Poláková, matka žákyně 1. D a 4. C

Lenka Tobišková, matka žákyně 3.C

Lenka Urbanová, matka žákyně 3. D

Šárka Vajnerová, matka žákyně 1. B

 

Přípravný výbor pro volby za zákonné zástupce žáků:

Dagmar Culková - předseda

Martina Lenochová - člen

Petra Jeřábková – člen

 

Termín konání voleb: 11. 6. 2024 15. 00 – 17. 00 hodin

Místo konání voleb: vestibul hlavní budovy školy

 

 

Volby do školské rady z řad pedagogických zaměstnanců se konají z důvodu uplynutí funkčního období řádně zvolené školské rady.

Za členy volebního orgánu pro volby za pedagogy:

Dagmar Culková - předseda

Martina Lenochová - člen

Petra Jeřábková – člen

 

 

V Heřmanově Městci 21. 5. 2024

Mgr. Jana Šindelářová,MBA

ředitelka školy

 

Složení Školské rady při ZŠ HM
Pro období 2014/2017

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni: Alena Dočkalová, Ing. Jana Navrátilová
Za pedagogické pracovníky byli zvoleni: Mgr. Vratislav Dočkal, Mgr. Ivana Dvořáčková, Mgr. Jiří Mach
Zřizovatelem byli jmenováni: Bc. Jana Krejčíková, Mgr. Marta Pleskotová, Otakar Volejník

Předseda: Mgr. Jiří Mach
Zapisovatelka: Mgr. Ivana Dvořáčková
Spojení: skolskaradazshm@seznam.cz

 

Informace z volby jednoho člena Školské rady při Základní škole v Heřmanově Městci konané dne 6.10.2015

V doplňovacích volbách do školské rady za zákonné zástupce byla dne 6. 10. 2015 zvolena novým členem MgA. Markéta Výborná.

Složení Školské rady při ZŠ HM
Pro období 2018/2020

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:  Ing. Jana Navrátilová, Markéta Novotná, MgA. Markéta Výborná
Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:  Mgr. Ivana Dvořáčková, Mgr. Jiří Mach, Mgr. Lada Vojáčková
Zřizovatelem byli jmenováni: Bc. Jana Krejčíková, JUDr. Tomáš Plavec, Mgr. Marta Pleskotová

Předseda: Mgr. Jiří Mach
Zapisovatelka: Mgr. Ivana Dvořáčková
Spojení: skolskaradazshm@seznam.cz

 

Informace z volby jednoho člena Školské rady při Základní škole v Heřmanově Městci konané dne 7.1.2020

V doplňovacích volbách do školské rady za zákonné zástupce byla dne 7. 1. 2020 zvolena novým členem Martina Lenochová.

Zápis o volbě najdete zde.

 

Složení Školské rady při ZŠ HM
Pro období 2021/2023

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:  Ing. Lucie Poláková, Mgr. Zuzana Dvořáková, Martina Lenochová

zápis  z volby naleznete zde


Za pedagogické pracovníky byli zvoleni: Mgr. Jiří Mach , Mgr. Hana Dostálová, Mgr. Monika Picková 


Zřizovatelem byli jmenováni: Bc. Jana Krejčíková, Mgr. Marta Pleskotová, , JUDr. Tomáš Plavec

Předseda: Mgr. Jiří Mach 
Zapisovatelka:  Ing. Lucie Poláková
Spojení: skolskaradazshm@seznam.cz

Změny ve složení pro rok 2023:

Nově byli zřizovatelem jmenováni: Mgr. Zuzana Dvořáková, Ing. Aleš Jiroutek (místo Mgr. M.Pleskotové, JUDr. T. Plavce)

Za zákonné zástupce byla zvolena paní Petra Jeřábková (místo Mgr. Z. Dvořákové)