Školská rada

Její činnost vychází ze zákona č. 561/2004 Sb.- Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přesněji §167 a § 168.

 • Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada.
 • Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.
 • Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.
 • Funkční období členů školské rady je tři roky.
 • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školská rada:

 1. se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Složení Školské rady při ZŠ HM
Pro období 2014/2017

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni: Alena Dočkalová, Ing. Jana Navrátilová
Za pedagogické pracovníky byli zvoleni: Mgr. Vratislav Dočkal, Mgr. Ivana Dvořáčková, Mgr. Jiří Mach
Zřizovatelem byli jmenováni: Bc. Jana Krejčíková, Mgr. Marta Pleskotová, Otakar Volejník

Předseda: Mgr. Jiří Mach
Zapisovatelka: Mgr. Ivana Dvořáčková
Spojení: skolskaradazshm@seznam.cz

Informace ze shromáždění oprávněných osob za zákonné zástupce žáků pro volby jednoho člena Školské rady při Základní škole v Heřmanově Městci konaném dne 21.9.2015

Termín místo a způsob konání volby:

 • úterý 6.10.2015 od 15.30 do 17.00
 • budova ZŠ, přízemí, místnost výchovného poradce
 • tajné hlasování (každá rodina žáka či žáků má jeden hlas)

Navržení kandidáti:

Lucie Horáková, matka žáka z 2.C
Markéta Švadlenková, matka žáků z 1.D,4.D a 9.B
Markéta Výborná MgA., matka žáků z 1.B a 3.C

Informace z volby jednoho člena Školské rady při Základní škole v Heřmanově Městci konané dne 6.10.2015

V doplňovacích volbách do školské rady za zákonné zástupce byla dne 6. 10. 2015 zvolena novým členem MgA. Markéta Výborná.

Složení Školské rady při ZŠ HM
Pro období 2018/2020

Za zákonné zástupce žáků byli zvoleni:  Ing. Jana Navrátilová, Markéta Novotná, MgA. Markéta Výborná
Za pedagogické pracovníky byli zvoleni:  Mgr. Ivana Dvořáčková, Mgr. Jiří Mach, Mgr. Lada Vojáčková
Zřizovatelem byli jmenováni: Bc. Jana Krejčíková, JUDr. Tomáš Plavec, Mgr. Marta Pleskotová

Předseda: Mgr. Jiří Mach
Zapisovatelka: Mgr. Ivana Dvořáčková
Spojení: skolskaradazshm@seznam.cz