BEZPLATNÉ ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ PARDUBICKÉHO KRAJE VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

 

Termín: 1. 9. 2023 – 30. 6. 2024             

Popis:

Cílem projektu je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí v mateřských školách, žáků základních škol, středních škol a konzervatoří, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení způsobené aktuální situací v rodině a zajistit jejich integraci do společnosti. Vedlejším přínosem je snaha posílit vhodné stravovací návyky a motivace ke zdravému životnímu stylu. Distribuce pomoci probíhá ve školách nebo školských zařízeních, které poskytují či zprostředkovávají bezplatné školní stravování. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí je pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

 

 

OP PMP  - Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji II

OP PMP  - Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi v Pardubickém kraji III

Termín: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2023

Klíčová aktivita č. 01 – Potravinová pomoc ve formě poskytování stravy v zařízeních školního stravování

Popis:

Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školní jídelně základní školy a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid – 19.

Žákům školy ve vážné sociální nouzi je poskytováno bezplatné školní stravování.

Projekt je spolufinancován z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FAED) a ze státního rozpočtu ČR.

             

 

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO ŠKOLY

Realizace investice 3.1. Inovace ve vzdělání v kontextu digitalizace

 

Termín:                                1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Finanční podpora:              274 000,- Kč prevence digitální propasti

 

Termín:                                 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Finanční podpora:               130 000,- Kč prevence digitální propasti

                                             741 000,- Kč  digitální učební pomůcky

Popis:

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení, tzv. digitální propasti. Ve škole bude vytvořen mobiliář digitálních technologií, ze kterého bude škola zapůjčovat potřebným žákům základní digitální zařízení.

Cílem je vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

Digitální zařízení jsou financována Evropskou unií – Next Generation.

 

 

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

                                  

Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Termín:                               1. 1. 2023 – 31. 8. 2023

Finanční podpora:              273 120,- Kč

 

Termín:                                1. 1. 2022 – 31. 8. 2022

Finanční podpora:               247 650,- Kč 

Popis:

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid – 19.

Žákům školy je poskytována podpora formou skupinových nebo individuálních doučování vedených pedagogy školy.

Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

 

 

Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Termín:                           1. 9. 2022 – 31. 12. 2022

Finanční podpora:            162 900,- Kč

Popis:

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid – 19 na vzdělávací výsledky žáků.

Žákům školy je poskytována podpora formou skupinových nebo individuálních doučování vedených pedagogy školy.

Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Ekologické projekty

RECYKLOHRANÍ                                                         

Do celorepublikového školního recyklačního projektu Recyklohraní se škola zapojila v roce 2008. V rámci projektu probíhá ve škole zpětný odběr baterií, drobných elektrospotřebičů a tonerů. Žáci se učí o problematice recyklace odpadu formou zábavných úkolů. Za splněné úkoly i odevzdané baterie, elektrospotřebiče nebo tonery získávají body, které mohou vyměnit za drobné odměny nebo učební materiály. Tímto způsobem jsme získali fotoaparát, dalekohled i zajímavé encyklopedie o přírodě. Více informací o programu na http://www.recyklohrani.cz/

LES VE ŠKOLE

Mezinárodní program Les ve škole probíhá ve 21 zemích světa a učí děti o lese. Do projektu jsme aktivně zapojeni, využíváme výukové materiály, podíleli jsme se na ověřování lesní metodiky pro žáky šestých tříd. Program nám umožňuje učit žáky v přírodě a odvádět je od počítačů do lesa. Více informací o programu na http://lesveskole.terezanet.cz/

EKOŠKOLA

Ve školním roce 2015/2016 jsme se zapojili do mezinárodního projektu Ekoškola, jehož cílem je zapojit žáky do rozhodování o podobě a fungování školy, umožnit žákům získat vztah k prostředí, ve kterém žijí a vytvořit fungující komunitu žáků, učitelů a dalších pracovníků, kteří mění společně školu k lepšímu. Více informací o projektu na http://www.ekoskola.cz/ nebo zde .

Naším nejbližším cílem je vytvořit školní ekotým. Pro ty, kteří by se rádi stali jeho členy, máme informace zde.

Spolupráce škol

ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ, ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ, OBLASTÍ VZDĚLÁVÁNÍ A GRAMOTNOSTÍ

Základní škola Heřmanův Městec se v květnu 2017 zapojila do projektu „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“ realizovaném v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů – učitelů ZŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO a budoucích učitelů v tématech vzdělávacích oblastí (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda). Základní škola Heřmanův Městec je zapojena do vzdělávacího modulu  Člověk a příroda – chemie.

Více informací o programu na http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/

ETWINNIG

eTwinning je společenství evropských škol.  Je to internetová platforma, přes kterou mohou učitelé a žáci z evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií.
Hlavním místem pro setkávání a spolupráci je eTwinningový portál (www.etwinning.net).  Na portálu mohou učitelé zakládat projekty, které realizují se svými třídami. Pro vzájemnou komunikaci si partneři volí jednotný jazyk, v našem případě je to angličtina.

Naše škola je v eTwinningových aktivitách zapojena od roku 2014.  Podívejte se na výsledky projektu, který dokončila ve školním roce 2015/2016  třída  9.C s polskými partnery - https://twinspace.etwinning.net/14921/home .

Za projekt z roku 2015/2016 jsme získali ocenění "eTwinning Quality Label"               

eTwinningový projekt, který vznikl ve školním roce 2016/2017, tvořila třída 8.B v hodinách zeměpisu s partnery z Itálie, Španělska a Norska. Komunikačním jazykem byla angličtina. Projekt má název "European Countries - CLIL Activity Bank". Žáci tvořili kvízy, pracovní listy, prezentace a křížovky, které zpestřovaly hodiny zeměpisu s tématem státy Evropy. Na vytvořené aktivity se můžete podívat zde. Budeme rádi, když naše materiály použijí další vyučující ve svých hodinách.

 

 

ERASMUS + školní vzdělávání, Výzva 2022, KA 1 – Projekty mobility osob

Název projektu:                   Erasmus + školní vzdělávání

Klíčová akce:                       KA1 – Projekty mobility osob

Registrační číslo projektu:      2023 – 1 – CZ01 – KA121 – SCH - 000122068

Termín:                              1. 6. 2023 – 31. 8. 2024

Finanční podpora:               28 970 EUR 

Popis:

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. 
Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Program Erasmus+ je určen pro školní vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých a pro mládež a sport. V rámci prvních dvou klíčových akcí jsou podporovány aktivity jako jsou vzdělávací mobility jednotlivců (projekty mobility osob) a projekty spolupráce, a to v pěti vzdělávacích oblastech: ve školním vzdělávání, odborném vzdělávání, vysokoškolském vzdělávání, vzdělávání dospělých a v oblasti mládeže. V rámci třetí klíčové akce jsou podporovány reformy a centralizované aktivity. Program Erasmus+ je dále doplňován doprovodnými aktivitami, mezi které spadá například eTwinning, ECVET, Eurodesk, Euroguidance, Eurydice či Evropská jazyková cena Label.

Základní škola Heřmanův Městec je zapojena do aktivity Projekty mobility osob, která zahrnuje stínování čtyř pedagogů a návštěvu dvanácti žáků a dvou pedagogů v zahraniční škole.

 

 

 

ERASMUS + školní vzdělávání

Výzva 2022, KA 1 – Projekty mobility osob

Název projektu:                    Erasmus + školní vzdělávání

Klíčová akce:                        KA1 – Projekty mobility osob

Registrační číslo projektu:      2022 – 1 – CZ01 – KA121 – SCH - 000056841

Termín:                               1. 6. 2022 – 31. 8. 2023

Finanční podpora:               19 410 EUR 

Popis: Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. 
Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Program Erasmus+ je určen pro školní vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých a pro mládež a sport. V rámci prvních dvou klíčových akcí jsou podporovány aktivity jako jsou vzdělávací mobility jednotlivců (projekty mobility osob) a projekty spolupráce, a to v pěti vzdělávacích oblastech: ve školním vzdělávání, odborném vzdělávání, vysokoškolském vzdělávání, vzdělávání dospělých a v oblasti mládeže. V rámci třetí klíčové akce jsou podporovány reformy a centralizované aktivity. Program Erasmus+ je dále doplňován doprovodnými aktivitami, mezi které spadá například eTwinning, ECVET, Eurodesk, Euroguidance, Eurydice či Evropská jazyková cena Label.

Základní škola Heřmanův Městec je zapojena do aktivity Projekty mobility osob, která zahrnuje stínování čtyř pedagogů a návštěvu dvanácti žáků a dvou pedagogů v zahraniční škole.

ERASMUS +

Výzva 2021, KA 1 – Projekty mobilit ve školním vzdělávání pro akreditované organizace, KA 121 - SCH

Klíčová akce:                             KA121-SCH

Registrační číslo projektu:           2021 – 1 – CZ01 – KA121 – SCH - 000004931

Termín:                                    1. 9. 2021 – 30. 11. 2022

Finanční podpora:                      47 775 EUR 

Popis: Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie,  který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Program Erasmus+ je určen pro školní vzdělávání, odborné vzdělávání a přípravu, vysokoškolské vzdělávání, vzdělávání dospělých a pro mládež a sport. V rámci prvních dvou klíčových akcí jsou podporovány aktivity jako jsou vzdělávací mobility jednotlivců (projekty mobility osob) a projekty spolupráce, a to v pěti vzdělávacích oblastech: ve školním vzdělávání, odborném vzdělávání, vysokoškolském vzdělávání, vzdělávání dospělých a v oblasti mládeže. V rámci třetí klíčové akce jsou podporovány reformy a centralizované aktivity. Program Erasmus+ je dále doplňován doprovodnými aktivitami, mezi které spadá například eTwinning, ECVET, Eurodesk, Euroguidance, Eurydice či Evropská jazyková cena Label.

Základní škola Heřmanův Městec je zapojena do aktivity Mobility zaměstnanců. Pedagogičtí zaměstnanci se budou účastnit jazykových a metodických kurzů v  zahraničí.

 

Výzvy MŠMT

OPJAK Šablony I

Název projektu:                OPJAK Šablony I Inovace ve vzdělávání

Číslo projektu:                  CZ.02.02.XX/00/22_002/0004036

Výše podpory:                  4 466 337,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU.“

 

 Datum zahájení projektu:                                1. 2. 2023

Předpokládané datum ukončení projektu:          31. 12. 2025

Předpokládaná doba trvání v měsících:                 35

 

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní psycholog ZŠ, kariérový poradce ZŠ), na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a jejich spolupráci, inovativní vzdělávání žáků a účastníků zájmového vzdělávání a spolupráci s rodiči žáků a veřejností.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Zvolené aktivity:

Školní psycholog ZŠ

Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Školní psycholog spolupracuje také se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.

Kariérový poradce ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce základním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků základních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a žáků nadaných.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace základních škol.

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v ŠD a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

 

Výzva č. 02_20_080 - Šablony III

Název projektu: Šablony III - zlepšení klimatu školy
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019881

Termín: září 2021 – červen 2023

Popis: Projekt čerpá prostředky z ESIF a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci  operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školní psycholožku a kariérovou poradkyni. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity a aktivity zaměřené na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem.

 

 

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II

Název projektu: Šablony 2020 – podpora výuky
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015357

Termín: září 2019 – srpen 2021 

Popis: projekt čerpá prostředky z ESIF a Ministerstva školství v rámci  operačního programu Výzkum, věda, vzdělávání. Prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

 

Výzva č. 02_16_022 - Šablony pro MŠ a ZŠ I 

Termín: září 2015 – prosinec 2015

Popis: projekt čerpá prostředky z ESIF a Ministerstva školství v rámci  operačního programu Výzkum, věda, vzdělávání. Prioritní osa 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání.  Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

 

Výzva 56 - "S angličtinou do Evropy"

Termín: červenec 2015 – prosinec 2015

Popis: projekt Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství na podporu rozvoje jazykových dovedností z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Finance ve výši 403 898 Kč byly využity na tyto klíčové aktivity:

 • 2 zahraniční jazykové kurzy pro učitele,
 • zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky (pobyt pro 20 žáků + pedagogický doprovod).

Díky výzvě dostaly 2 pedagožky naší školy (pí uč L..Malá  a pí uč. Š. Slavíková) možnost zúčastnit se v době letních prázdnin jazykového kurzu v Irsku. Čerstvé poznatky určitě předají svým kolegům a využijí při výuce našich žáků.

Ve dnech 18.10.-24.10.2015 se 20 žáků zúčastnilo jazykově - vzdělávacího pobytu v jižní Anglii v městečku Worthing. Cílem bylo zlepšení jazykových schopností, dovedností žáků a seznámení žáků s reáliemi dané země. Žáci  navštívili spoustu významných památek. Své jazykové dovednosti žáci zlepšovali ve škole s anglicky mluvícími učiteli. Během výuky převažovala skupinová práce a učitelé dbali hlavně na správnou výslovnost. Žáci z výuky odcházeli spokojeni a doufám, že jim tato zkušenost  pomůže ve studiu cizích jazyků.

Výzva 57 –"Rozvoj technických dovedností žáků"

Termín: září 2015 – prosinec 2015

Popis: projekt Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství z operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa – Počáteční vzdělávání je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

Podstatou realizace projektu je vytvoření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné zdokumentování v minimálně 15 žákovských portfoliích. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojili všichni žáci 8. ročníku. Výstupem projektu je nově vybavená dílna.

Projekt je podpořen částkou 204 112 Kč. Z projektu bylo nakoupeno nářadí do školní dílny, 12 ks stavebnice pro rozvoj technických dovedností, fotoaparát, který slouží k dokumentaci projektu a počítač, na kterém se zpracovalo video natočené o projektu.

Výzva 51 - Projekt "Pracujeme s novými technologiemi"

Termín: září 2014 – srpen 2015

Popis: projekt Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství na podporu dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Využili jsme nabídku vzdělávacích aktivit tohoto programu vedoucích ke zlepšení kvality výuky a využívajících nových moderních technologií.Celkem se zapojilo 20 pedagogů.

Zapojení do projektu zprostředkovala škole firma SMARTER Training & Consulting, s.r.o., cílem bylo zlepšení kompetencí pedagogů a vedoucích pracovníků škol v oblasti využívání informačních technologií ve výukovém procesu. Probíhaly školení pro vedoucí pracovníky, akreditované kurzy pro pedagogy, kteří pracující s informačními technologiemi, součástí je i poradenství. Při realizaci projektu došlo i k nákupu ICT zařízení, která budou nadále využívána ke zkvalitnění práce pedagogů. Škola získala z tohoto projektu 15 notebooků. Nabyté vědomosti a osvojené dovednosti pedagogickými pracovníky budou zahrnuty do současných výukových programů.

EU peníze základním školám

Termín: září 2015 – prosinec 2015

Popis: v rámci OP VK zavedení nové oblasti podpory 1.4 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické:

 • čtenářská a informační gramotnost
 • cizí jazyky
 • využívání ICT
 • matematika
 • přírodní vědy
 • finanční gramotnost
 • inkluzivní vzdělávání

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti práce se žáky bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. 

Projekt je podpořen částkou 204 112 Kč.

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Škola je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik síťe středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 - 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu: Řízení projektu Podpora polytechnického vzdělávání Podpora čtenářské a matematické gramotnosti Rozvoj kariérového poradenství Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

 1. Řízení projektu,
 2. Podpora polytechnického vzdělávání,
 3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
 4. Rozvoj kariérového poradenství,
 5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
 6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
 7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol.