Historie školství v Heřmanově Městci

Počátky školství v Heřmanově Městci jsou spjaty se založením města kolem roku 1280, kdy byla založena farní škola.

První zmínky o městské škole pocházejí ze 14. století, zpočátku se jednalo o 3-třídní, později až 5-třídní školu městskou partikulární.

Jisté je, že naše škola od 14. století do roku 1620 patřila mezi nejpřednější v Království českém. V následujících letech začíná její význam upadat a k znovuvzkříšení dochází vlastně až v 19. století.

V roce 1894 se obecní zastupitelstvo rozhodlo postavit na vlastní náklady novou školní budovu podle projektu Otakara Béma a Františka Krásného. Původně byla rozdělena na část chlapeckou (16 tříd) a část dívčí (17) tříd, k výuce byla předána 6. září 1896.

Původní budova prošla během let mnoha úpravami, byly přistavěny další části, první přístavba pochází z roku 1963 a v letech 1987-1990 byl vystavěn na školní zahradě učební pavilon s osmi třídami, kabinety, dílnami a žákovskou kuchyní. Stavba je napojena spojovací chodbou na hlavní školní budovu. Přestože původní stavba byla několikrát zrekonstruována a zmodernizována, v posledních letech např. odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu a výpočetní techniky, slouží bez větších problémů dodnes k výuce.

Historie školy je spjata i s mnoha osobnostmi, které na zdejší škole nejen vyučovaly, ale byly i mimořádně veřejně činné. Patřil mezi ně např. K.J.Thuma, ředitel školy a ilustrátor knihy Z českých mlýnů, K.J.Zákoutský, učitel a později ředitel chlapecké školy, horlivý cestovatel a autor mnoha cestopisů, literárně činný Fr. Teplý, muzikant, recitátor a organizátor kulturního života, František Petr, zakladatel a ilustrátor městské kroniky, Fr. Mecl, dlouholetý knihovník, kronikář a zakladatel smyčcového kvarteta, Vincenc Danihelka působil v celostátní organizaci ochránců přírody, Vladimír Arnold, městský knihovník a předseda Klubu filatelistů, Bohuslav Mimra, vedoucí městské dechové hudby, Růžena Meclová, vedoucí školního dětského houslového sboru, Josef Dubec, zakladatel místní zvláštní školy, Jan Hejda, knihovník a kronikář města, Václav Walter, vedoucí pěveckého sboru a iniciátor stavby areálu letního kina v parku, manželé Pejchovi, režiséři dětských divadelních představení, Josef John, vedoucí školního dětského sboru, pěveckého. sboru Vlastislav, smyčcového kvarteta a sokolské loutkové scény.

Jmen, která se zapsala do historie školy, je samozřejmě mnohem víc.