Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, se sídlem nám. Míru 1 Heřmanův Městec 538 03, IČO: 70884064 ( dále jen „škola“), jako správce osobních údajů zpracovává:

a) pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o žácích následující typy osobních údajů:

jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

Doba uložení osobních údajů: 45 let

b) pro zajištění evidence úrazů žáků v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů, o žácích následující typy údajů:

jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovna žáka.

Doba uložení osobních údajů: 10 let

c) z důvodu splnění smlouvy o žácích (zákonných zástupcích žáka) následující typy údajů:

jméno, příjmení, číslo účtu zákonného zástupce (bezhotovostní úhrada stravného školní jídelně),
jméno, příjmení, třída (evidence výpůjček knih ze školní knihovny).

Doba uložení osobních údajů: po dobu trvání studia žáka ve škole a následně 2 roky po ukončení studia

d) na základě oprávněného zájmu o žácích (zákonných zástupcích žáka) následující typy údajů:

fotografie žáka (informování o činnosti školy a o průběhu školou pořádaných akcích na webových stránkách školy, ve školní kronice, nástěnkách ve škole, školních publikacích a ročenkách, prezentace činnosti školy).

jméno, příjmení, e mail zákonného zástupce (zasílání informací souvisejících s činností školy zákonným zástupcům).

Oprávněným zájmem školy je: prezentace školy, informování o činnosti školy a o průběhu studia žáků.

Doba uložení osobních údajů: 10 let

e) na základě veřejného zájmu o žácích následující typy údajů:

jméno, příjmení, třída, rok narození (zajištění účasti žáků v soutěžích a olympiádách, prezentace školních děl/prací žáka, organizování školních a mimoškolních aktivit),

fotografie, audio a videozáznam žáka při činnostech zajišťovaných školou (propagace školy).

Doba uložení osobních údajů: po dobu trvání studia žáka ve škole

 

Příjemci osobních údajů subjektů údajů mohou být v konkrétních případech:

a) orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány apod.)
b) externí poskytovatelé odborných a specializovaných služeb.

V případě, že jsou osobní údaje vyjma školou zpracovávané také zpracovateli, děje se tak na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen GDPR).

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: 483mmcm, e-mailem na adrese skola@zshm.cz nebo poštou na adrese Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí Míru 1, 538 03 Heřmanův Městec. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu nepřesných osobních údajů, práva na výmaz osobních údajů, práva na omezení zpracování, práva vznést námitku proti zpracování (v případě, že škola osobní údaje zpracovává pro účely oprávněných zájmů svých nebo někoho dalšího), práva na přenositelnost údajů, práva podat stížnost u dozorového orgánu (kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz), jakož i dalších práv podle GDPR.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je:                      

Ing.Petr Štětka - BDO Advisory s.r.o.
adresa: Karolínská 661/4 186 00 Praha 8

tel.spojení: +420 734 647 701
email: petr.stetka@bdo.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů ve vztahu k uchazečům o zaměstnání

Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, se sídlem nám. Míru 1 Heřmanův Městec 538 03, IČO: 70884064 ( dále jen „škola“ ), jako správce osobních údajů zpracovává:

  • pro zajištění vedení evidence uchazečů o zaměstnání v ZŠ Heřmanův Městec, v souladu s oprávněnými zájmy správce podle článku 6 odst.f) GDPR, o uchazeči o zaměstnání následující typy osobních údajů:

    jméno a příjmení, údaje o dosaženém vzdělání, kontaktní adresu, telefon nebo emailovou adresu.

    Doba uložení osobních údajů: 1 rok

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: 483mmcm, e-mailem na adrese skola@zshm.cz nebo poštou na adrese Základní škola Heřmanův Městec, okres Chrudim, náměstí Míru 1, 538 03 Heřmanův Městec. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu nepřesných osobních údajů, práva na výmaz osobních údajů, práva na omezení zpracování, práva vznést námitku proti zpracování (v případě, že škola osobní údaje zpracovává pro účely oprávněných zájmů svých nebo někoho dalšího), práva na přenositelnost údajů, práva podat stížnost u dozorového orgánu (kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz), jakož i dalších práv podle GDPR.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je:                      

Ing.Petr Štětka - BDO Advisory s.r.o.
adresa: Karolínská 661/4 186 00 Praha 8

tel.spojení: +420 734 647 701
email: petr.stetka@bdo.cz