KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 

Maximální počet žáků přijímaných do přípravné třídy Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim pro školní rok 2024/2025 je dán vyhláškou č.48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (§7, odst. 1) v platném znění, tento počet je 15 žáků.

Žáci budou přijímáni podle následujících kritérií:

  • Splnění podmínek daných zákonem č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
  • Místo trvalého bydliště v Heřmanově Městci
  • Místo trvalého bydliště ve spádových obcích

Do přípravné třídy Základní školy Heřmanův Městec, okres Chrudim budou přijímáni žáci, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, na základě žádosti zákonných zástupců a  doporučení školského poradenského zařízení.  

Do přípravné třídy budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt v Heřmanově Městci nebo v obci, která uzavřela s městem Heřmanův Městec Smlouvu o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky.

V případě nenaplnění kapacity přípravné třídy budou přijímány děti s místem trvalého pobytu mimo Heřmanův Městec a s místem trvalého pobytu v obcích, které s městem Heřmanův Městec neuzavřely Smlouvu o spolupráci při zajišťování plnění povinné školní docházky.

Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené zákonným zástupcem dítěte do žádosti o zařazení do přípravné třídy základní školy.

V případě, že nebude v možnostech školy přijmout všechny žáky, kteří dané kritérium splňují, protože by došlo k překročení dané kapacity, bude provedeno losování. K losování dojde ze všech dětí splňujících daná kritéria. Losovat se budou čísla přidělená žákům při zápisu.  

 

V Heřmanově Městci 16.1.2024

Mgr. Jana Šindelářová
ředitelka školy