Poradenské služby ve škole poskytuje školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovná poradkyně, kariérová poradkyně, školní metodička prevence a školní psycholožka. Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců. Souhlas není potřeba, jedná – li se o krizovou intervenci.

Výchovná poradkyně se zaměřuje na poskytování podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jedná se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko - psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) při zajišťování podpůrných opatření žákům.

Školní metodička prevence se zaměřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

Kariérová poradkyně je především koordinátor veškerých aktivit ve škole, které směřují žáka k informovanému výběru vhodné střední školy, realizuje konzultace s žáky a rodiči, zajišťuje pro žáky besedy zaměřené na výběr budoucího povolání a spolupracuje s úřadem práce a profesními organizacemi.

Školní psycholožka se podílí na vytváření programu poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

PaedDr. Libuše Moravcová

 

   během konzultačních odpolední

nebo dle předchozí dohody

kabinet výchovné poradkyně se nachází na hlavní budově v přízemí vedle kabinetu fyziky

 

Konzultační hodiny školní psycholožky

Mgr. Kristýna Zrůstová

 

dle předchozí domluvy

                                                                                           email: zrustovak@zshm.cz                   

                                                                                           tel.: 737 622 547

 

kabinet školní psycholožky se nachází  na hlavní budově v přízemí vedle třídy 8.C

Žáci mohou k domluvení schůzky využít i školní Teams, nebo se osobně zastavit v kabinetě.

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, samozřejmostí je důvěrnost.

 

 

Konzultační hodiny školní metodičky prevence

Mgr. Alena Stránská

 

   během konzultačních odpolední

nebo dle předchozí dohody

kabinet  školní metodičky prevence se nachází na hlavní budově v 2.patře - knihovna

 

Konzultační hodiny kariérová poradkyně

Mgr. Hana Dostálová

                                                                                           tel.:733 579 335

   během konzultačních odpolední

nebo dle předchozí dohody

 kabinet kariérové poradkyně se nachází na hlavní budově v 2.patře - kabinet matematiky

 

Standardní činnosti výchovného poradce

 • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 • Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 • Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

CO NABÍZÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOG  

  

INDIVIDUÁLNÍ KONTAKT SE ŽÁKY 

 • poskytuje poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá 
 • poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci 
 • po domluvě s rodiči poskytuje dítěti pomoc v případě osobních, rodinných, výchovných či výukových obtíží - buď formou krátkodobé péče (3-5 konzultací) či dlouhodobější individuální péče (např. setkávání v průběhu celého pololetí) 

  S čím se mohou žáci na psychologa obracet? 

 • když mají potíže ve vztazích se spolužáky nebo se necítí dobře ve třídě 
 • když je trápí něco v rodině (vztahy s rodiči, sourozencem, rodičovské hádky, rozvod rodičů apod.) 
 • když mají problémy s učiteli nebo potíže při výuce 
 • když si neví rady s domácí přípravou na vyučování a hledají, jakým způsobem se učit 
 • když mají problémy s chováním nebo dodržováním školního řádu 
 • když si potřebují jen popovídat nebo se s něčím svěřit 

  

PORADENSKÉ SLUŽBY RODIČŮM 

 • poskytuje poradenství při řešení výchovných, výukových, vztahových nebo osobnostních problémů dítěte 
 • pomáhá při řešení rodinných problémů a akutních krizových situací 
 • poskytuje poradenství v otázkách vhodné domácí přípravy dítěte na vyučování a při výběru optimálního učebního stylu 

  

PRÁCE S TŘÍDNÍMI KOLEKTIVY, SPOLUPRÁCE S PEDAGOGY 

 • provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve třídách, diagnostikuje vztahy mezi žáky třídního kolektivu a dle potřeby realizuje vhodné intervenční programy (prevence šikany a jiných nežádoucích jevů v rámci skupiny) 
 • může se podílet na vedení třídnických hodin ve spolupráci s třídními učiteli 
 • na základě domluvy s vyučujícími může vést besedy s žáky zaměřené na témata primární a sekundární prevence 
 • pomáhá s adaptací žáků 1. a 6. ročníků 
 • pomáhá jako mediátor mezi žákem, rodiči a školou 
 • poskytuje poradenství pedagogům při řešení výukových, výchovných nebo vztahových potíží žáků 
 • pomáhá pedagogům při řešení akutní krize žáka 
 • podporuje pedagogy v obtížných životních situacích v pracovním nebo osobním životě 

 

Činnosti kariérové poradkyně

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

2) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

DOKUMENTY k přijímacím řízením

Dokumenty týkající se přijímacího řízení najdete v části DOKUMENTY - Přijímací řízení na SŠ.

Jedná se o: formulář přihlášky na SŠ, pokyny pro žáky a rodiče, informace o školách od ISA

V sekci DOKUMENTY - Dokumenty ke stažení naleznete ukázkové  úlohy z českého jazyka a matematiky.       

Úkoly metodika prevence 

 • vypracovává minimální preventivní program pro daný školní rok, který vychází ze ŠMP 
 • koordinuje, metodicky vede a dohlíží na plnění ŠMP 
 • spolupracuje s výchovným poradcem, psychologem a kariérovým poradcem při řešení aktuálních problémů 
 • spolupracuje s TU  
 • informuje pedagogy o možnostech vypracování projektů v rámci prevence má vyčleněny konzultační hodiny pro žáky a rodiče 
 • zajišťuje přednášky a semináře s odborníky pro žáky a pedagogické pracovníky 
 • spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, s odbornými institucemi, které působí v oblasti prevence SPJ 
 • seznamuje ředitele školy s programem a se situací ohledně SPJ na škole 
 • dále se vzdělává, zúčastňuje se setkání metodiků prevence