Na základě § 36 a 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění

s t a n o v u j i

 

ZÁPIS dětí do prvního ročníku ZŠ

 

pro školní rok 2024/2025

 

úterý 2. dubna 2024 - od 12.00 do 17.00 hod.

středa 3. dubna 2024 - od 12.00 do 17.00 hod.

 

Zápis proběhne ve třídách 1. stupně na nové přístavbě – vchod z Jiráskovy ul.

 

Zákonný zástupce při zápisu předloží:

rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (k vyzvednutí v MŠ, ZŠ nebo na webových stránkách školy), občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci svůj cestovní pas s povolením k pobytu).

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se zákonný zástupce se svým dítětem nemůže dostavit, požádá ředitelku školy o náhradní termín.

K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2024.

K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost zákonných zástupců přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2024 do 30. června 2025. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do prosince je doporučení školského poradenského zařízení. K přijetí dítěte narozeného od ledna do června je podmínkou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně jeho zákonný zástupce v době zápisu, odloží mu ředitelka základní školy začátek školní docházky o jeden školní rok. Ředitelka rozhodne na základě žádosti rodiče, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Každé dítě obdrží u zápisu registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy www.zshermanuvmestec.cz a na úřední desce školy.

Zápis je složen z formální části (podání žádosti) a neformální části, kterou je motivační rozhovor s dítětem v délce nejvýše 20 minut.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, případně žádost zákonných zástupců o udělení odkladu školní docházky si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři ZŠ, v mateřských školách nebo na webových stránkách školy.

Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v Heřmanově Městci a blízkém okolí (spádový obvod). Kapacita budoucího 1. ročníku je 100 žáků.

 

 

Mgr. Jana Šindelářová, MBA

ředitelka školy