Na základě § 36 a 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění
s t a n o v u j i

ZÁPIS dětí do prvního ročníku ZŠ

pro školní rok 2019/2020

pondělí 1. dubna 2019 - od 12.00 do 17.00 hod.
úterý 2. dubna 2019 - od 12.00 do 17.00 hod.

Zápis proběhne ve třídách 1. stupně na nové přístavbě – vchod z Jiráskovy ul.

Zákonný zástupce při zápisu předloží:

rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (k vyzvednutí v MŠ, ZŠ nebo na webových stránkách školy), občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci svůj cestovní pas s povolením k pobytu).

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se zákonný zástupce se svým dítětem nemůže dostavit, požádá ředitelku školy o náhradní termín.

K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2019.

K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost zákonných zástupců přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2019 do 30. června 2020. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do prosince je doporučení školského poradenského zařízení. K přijetí dítěte narozeného od ledna do června je podmínkou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá- li o to písemně jeho zákonný zástupce v době zápisu, odloží mu ředitelka základní školy začátek školní docházky o jeden školní rok. Ředitelka rozhodne na základě žádosti rodiče, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Každé dítě obdrží u zápisu registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy ww.zshermanuvmestec.cz a na dveřích hlavního vchodu do budovy.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, případně žádost zákonných zástupců o udělení odkladu školní docházky si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři ZŠ, v mateřských školách nebo na webových stránkách školy.

Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v Heřmanově Městci  a blízkém okolí (spádový obvod). Kapacita budoucího 1. ročníku je 100 žáků.

Pro kladné vyřízení žádosti zákonných zástupců o udělení odkladu povinné školní docházky je nutné doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a současně doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa. Žádost s oběma doporučujícími posudky předá zákonný zástupce v den zápisu (nejpozději do 30. 4. 2019).

V případě odkladu povinné školní docházky má zákonný zástupce povinnost přihlásit své dítě k zápisu příští rok.

Pokud se zákonný zástupce nedostaví se svým dítětem po ročním odkladu povinné školní docházky, dítě nebude zapsáno pro školní rok 2019/2020.

Schůzka rodičů budoucích žáků prvního ročníku s učiteli a vychovateli se koná 23. 5. 2019 v 15.00 hod. v budově mateřské nebo základní školy. Budou přijímány závazné přihlášky do školní družiny, seznámíte se s paní učitelkou Vašeho dítěte a dozvíte se důležité informace. Účast je nutná.

Mgr. Jana Šindelářová
ředitelka školy