Na základě § 36 a 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění

s t a n o v u j i

ZÁPIS dětí do prvního ročníku ZŠ

upřesnění

pro školní rok 2021/2022

úterý 6. dubna 2021 - od 12.00 do 17.00 hod.

středa 7. dubna 2021 - od 12.00 do 17.00 hod.

čtvrtek 8. dubna 2021 – od 12. 00 do 17. 00 hod.

 

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí v ředitelně školy

Zákonný zástupce při zápisu předloží:

rodný list dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (k vyzvednutí v MŠ, ZŠ nebo na webových stránkách školy), občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci svůj cestovní pas s povolením k pobytu).

V mimořádných a odůvodněných případech, kdy se zákonný zástupce nemůže dostavit, požádá ředitelku školy o náhradní termín.

Žádost je možné doručit :

- osobně zákonným zástupcem v ředitelně školy za dodržení protiepidemických opatření

- do datové schránky školy 483mmcm

- e - mailem skola@zshm.cz s elektronickým podpisem zákonného zástupce

- poštou

- e - mailem bez elektronického podpisu – do 5 dnů žádost potvrdit osobně K žádosti se přikládá kopie rodného listu dítěte.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci všech dětí, které dovrší šestý rok věku k 31. srpnu 2021.

K zápisu se mohou dostavit a do školy mohou být na žádost zákonných zástupců přijaty i děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září 2021 do 30. června 2022. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od září do prosince je doporučení školského poradenského zařízení. K přijetí dítěte narozeného od ledna do června je podmínkou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá- li o to písemně jeho zákonný zástupce v době zápisu, odloží mu ředitelka základní školy začátek školní docházky o jeden školní rok. Ředitelka rozhodne na základě žádosti rodiče, doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Každé dítě obdrží u zápisu registrační číslo. Pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy www.zshermanuvmestec.cz a úřední desce školy.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, případně žádost zákonných zástupců o udělení odkladu školní docházky si mohou zákonní zástupci vyzvednout v kanceláři ZŠ, v mateřských školách nebo na webových stránkách školy.

Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v Heřmanově Městci a blízkém okolí (spádový obvod). Kapacita budoucího 1. ročníku je 100 žáků.

 

Mgr. Jana Šindelářová, MBA

ředitelka školy