Informace o výuce ve školním roce 2023/2024

Počet tříd: 34
Výchovně vzdělávací program : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ v Heřmanově Městci

V letošním školním roce pracují děti v těchto volitelných předmětech:

6. ročníky:    mediální seminář, mladý technik, pohybové hry, základy lidových řemesel,   

7. ročníky:    další cizí jazyk - německý, ruský,

8. ročníky:    další cizí jazyk - anglický, německý, ruský,

9. ročníky:    další cizí jazyk - anglický, německý, ruský,

 

Vedení školy

Ředitelka školy:  Mgr. Jana Šindelářová, MBA

Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Ivana Dvořáčková 

Vedoucí vychovatelka ŠD: Bc. Miroslava Kynclová

Výchovný poradce: PaedDr. Libuše Moravcová

Kariérová poradkyně: Mgr. Hana Dostálová

Školní psycholožka: Mgr. Kristýna Zrůstová

Školní metodik prevence: Mgr. Alena Stránská

Koordinátor ŠVP: Mgr. Květa Levínská

Koordinátor EVVO: Mgr. Jana Šindelářová, MBA, Mgr. Jiří Mach

ICT koordinátor:  Mgr. Miroslav Pivoňka, Mgr. Lenka Jirková

Ekonom a sekretářka: Ing. Lucie Poláková

Mzdová účetní: Bc. Ivana Loudová

Vedoucí školní jídelny: Eva Sedláčková

Vedoucí kuchařka: Martina Minaříková

 

Zvonění:

1. hodina      7,45 -  8,30
2. hodina      8,40 -  9,25
3. hodina      9,40 - 10,25
4. hodina    10,35 - 11,20
5. hodina    11,30 - 12,15
6. hodina    12,25 - 13,10
7. hodina    13,20 - 14,05
8. hodina    14,15 - 15,00

 

 

PBIS - Positive Behavior Intervention and SupportVe školním roce 2023/2024 budeme intenzivně pracovat na zavádění systému PBIS do života školy. Systém PBIS znamená podporu pozitivního chování dětí a žáků a jeho cílem je nastavit podmínky a procesy ve škole tak, aby se účinně předcházelo problémovému chování žáků.

Společně jsme se shodli na hodnotách školy, kterými jsou bezpečí, respekt a zodpovědný růst. V letošním školním roce budeme nastavovat jasná očekávání, jak se ve škole chováme, nacvičovat vhodné chování a pravidelně ho upevňovat, definovat jednotné přístupy k určitým typům nevhodnému chování, sjednocovat rutinní postupy. Cílem by mělo být vytvoření bezpečného a předvídatelného prostředí, které je podmínkou kvalitního učení žáků.